От бейби бум към драстичен световен спад в раждаемостта

Днес хората живеят все по-дълго. Средната продължителност на живота в световен мащаб вече е над 70 години. Това е удивителен факт, защото само преди двеста години тя е била по-малко от половината. Забавянето на смъртта е само част от демографския пъзел. Другият фактор е драстичният спад в раждаемостта. Комбинацията от тези две тенденции е на път да катализира огромни промени в света, в който живеем.

Демографски преход

Допреди век човешките общества са имали приблизително стабилни популации, с висока смъртност, съчетана с висока раждаемост. С икономическия растеж и напредъка в медицината, в голяма част от света смъртността рязко спада, докато нивата на раждаемост се запазват високи. В резултат на това се наблюдава демографска експлозия, при която броят на световното население се увеличава четирикратно през последните сто години – от 2 милиарда на 8 милиарда. С течение на времето обаче репродуктивните проблеми зачестяват и се задълбочават, което води до глобален спад и в раждаемостта.

Проблемите с фертилитета растат, а раждаемостта намалява

Според данни на СЗО за 2023 г. 1 на всеки 6 човека в света има проблеми с фертилитета. Стерилитетът се оказва не само „женски проблем“. Той засяга почти поравно двата пола, като например броят на сперматозоидите при мъжете е намалял с 50% за около половин век.

Скорошно проучване, публикувано в The Lancet, констатира, че тоталният коефициент на плодовитост (Total Fertility Rate: TFR) за света е намалял наполовина през последните 70 години. Този коефициент показва средния брой деца, който една жена би родила за целия си фертилен период.

От близо 5 деца на всяка жена през 1950 г., тоталният коефициент на плодовитост е паднал до 2,2 деца през 2021 г. Според проучването глобалните нива на раждаемост ще продължат да се сриват до края на века, което ще доведе до дълбока демографска промяна.

Изследователите прогнозират, че глобалната плодовитост ще намалее още повече, достигайки коефициент от 1,8 през 2050 г. и 1,6 през 2100 г. Тоест до 2100 г. 97% от страните по света ще имат нива на плодовитост под необходимите за поддържане на броя на населението. За да не намалява нацията на една страна, е изчислено, че коефициентът на плодовитост трябва да бъде около 2,1 живородени деца на 1 жена.

Оказва се, че по-голямата част от света преминава към естествен спад на населението, където броят на смъртните случаи надвишава броя на живородените.

Какви са нюансите на кризата с раждаемостта по света?

Любопитен факт е, че бедните страни все още имат по-високи коефициенти на раждаемост от по-богатите, но и там се наблюдава тенденция за спад.

Дори в държавите, където социалните политики обръщат повече внимание на женското и детското здравеопазване и благосъстояние, раждаемостта също бавно намалява. Например, в „Икономиката на раждаемостта: нова ера“ – проучване, публикувано от Националното бюро за икономически изследвания през 2022 г., авторите твърдят, че липсата на адекватна социална помощ за родителите е причина за изключително ниските нива на раждаемост в голяма част от Източна Азия и Южна Европа. На практика обаче коефициентите на раждаемост спадат и в скандинавските страни, които иначе имат отлични социални политики за семействата.

В много отношения спадащите нива на раждаемост са провокират и от фактори като леснодостъпна контрацепция, по-големите възможности за образование и кариера, както и съзнателния избор на много жени да отлагат майчинството в по-късна репродуктивна възраст или да избират да имат по-малко деца.

Всичко това се случва на фона на един свят, където застаряването на населението е необратима глобална тенденция. Това е неизбежен резултат от демографски преход – тенденция към по-дълъг, здравословен живот и по-малки семейства. През 2021 г. 1 на 10 души по света са били на възраст 65 или повече години. През 2050 г. се предвижда тази възрастова група да представлява 1 на 6 души в световен мащаб.

С намаляването на нивата на раждаемост делът на по-младите хора намалява, докато този на трудоспособните възрастни и възрастните като цяло нараства. На много места по света пирамидите на населението (разпределението по възраст и пол на индивидите в дадена популация) се обръщат. В Южна Корея, например, мъжете на възраст 50-54 години са 4,3 процента от населението, докато тези на възраст 0-4 години са едва 1,5 процента от него. Подобни инверсии се случват и в други държави, включително Китай и дори Индия, макар и с по-бавни темпове.

Какво се случва с раждаемостта в България?

България е на трето място по тотален коефициент на плодовитост за ЕС (1.65), след Франция (1.79) и Румъния (1.71). Но въпреки тези данни, нацията ни намалява и застарява, подобно на глобалните тенденции. У нас се раждат сходен брой бебета на година, но от по-малко жени. Това е причина коефициентът на плодовитост да расте. 

Според данни на НСИ, към края на декември 2023 г. населението на България е било 6 445 481 души. Съпоставено с 2022 г., населението на страната намалява с 2229 души, или с 0,03%. През 2023 година в България са регистрирани 57 478 родени деца, като от тях 99,5% са живородени. В сравнение с предходната година броят на живородените се е увеличава с 601 деца, или с 1,1%. Въпреки това, нивото на общата смъртност сред населението у нас продължава да е високо.

Как изглежда бъдещето?

Изключително ниската плодовитост, намаляването на раждаемостта и застаряването на обществата със сигурност ще трансформира света на бъдещето. Това от своя страна ще провокира редица предизвикателства. Едно от тях е свързано с поддържането на пенсионните и здравните системи в свят, в който хората в трудоспособна възраст рязко се топят. От друга страна, недостигът на младо трудоспособно население неизбежно би рефлектирал върху възможността за икономически напредък на нациите. В същото време намаляващата популация в дългосрочен план би помогнала за възстановяване на баланса между човешкия отпечатък върху планетата и нейния ограничен капацитет.

Сценариите са различни, но демографската трансформация е неизбежна. Предстои да видим какво ще се случи.

Използвани източници

Dattani S et al, Expectancy, Our World in Data

Laviene H. et al, Human Reproduction Update, Vol 29, Issue 2, March-April 202

United Nations: World social report 2023: leaving no one behind in an ageing world

Wolf. M From the baby boom to the baby bust, Financial Times, 2024

Сподели това

Копирайте връзката в клипборда

Копирай